HiVDP可变数据软件批量生成Datamatrix二维码教程

himotec 2020-8-12 268

     用HiVDP可变数据软件如何批量生成Datamatrix二维码?现在具体说明如下:

     第一步:打开慧谋HiVDP软件,如果有pdf背景,先导入PDF背景。

     第二步:链接数据源,参考HiVDP链接数据源的步骤

     第三步:左侧工具箱中点击“DataMatrix码”按钮,画布上出现Datamatrix二维码控件

               

    第四步:右键点击DataMatrix二维码控件,选择“属性”,弹出如下窗口:

   

    在弹出的属性窗口中,选择绑定的数据库字段。生成码的效果如下:

    

   如果想生成如下长方形效果,只需将控件长度拉到两倍大,预览PDF即可。 

    

   如果想生成如下四个单元的矩形效果,绑定的数据内容有足够多,便会这样显示。

   

TAGS Datamatrix二维码

最新回复 (0)
返回
发新帖